Tænketank for Musikundervisning                                                       

København, 28. januar 2013

Til

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

 

Vedr. Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

 

Bemærkninger:

I Tænketank for Musikundervisning har vi med stor interesse læst ovennævnte udkast til bekendtgørelse med tilhørende bilag.

Tænketanken er ikke opført på ministeriets høringsliste, men da netop uddannelsen af folkeskolens lærere i musik ligger Tænketanken stærkt på sinde og med reference til det positive og konstruktive møde med minister Morten Østergaard d. 12.11.2012, tillader vi os at kommentere udkastet. 

Det er tydeligt, at der bag det udsendte udkast ligger et udtalt ønske om at styrke fagligheden hos de fremtidige lærere i den danske folkeskole, herunder også i faget musik, og Tænketank for Musikundervisning vil gerne kvittere herfor.

Det fremgår ikke af udkastet, hvad minimumsgrænsen er, for at en studerende kan opnå undervisningskompetence i et undervisningsfag, ligesom der heller ikke foreligger eksamenskrav. Men med 120 til 140 ECTS-point til uddannelsens undervisningsfag og med ”almindeligvis […] undervisningskompetence i 3 undervisningsfag” vil det sikkert være rimeligt at antage, at en studerende opnår 40 til 60 ECTS-point i ét undervisningsfag, svarende til ¾ til 1 års studier.

Af det medsendte bilag 1-5 fremgår de fremtidige ”Kompetencemål i læreruddannelsens fag: Musik”.

Det er ganske ambitiøse kompetencer, som en fremtidig ny lærer i musik i folkeskolen skal besidde - og det kan Tænketanken i sig selv ikke bifalde nok. Men vi ser et klart misforhold mellem de opstillede kompetencemål og de strukturelle forhold for læreruddannelsen i musik. Vi ser det simpelthen ikke muligt at bringe en studerende frem til det opstillede kompetenceniveau med en uddannelse på forventeligt 40 til 60 ECTS-point i musik (+ evt. andel af praktik og bacheloropgave). Det vil efter vores opfattelse dels kræve så store forkundskaber af en studerende, at det opstillede mindstekrav på karakteren 7 på gymnasiets niveau B langt fra rækker og/eller dels, at undervisningsressourcerne til professionshøjskolernes læreruddannelse i musik øges væsentligt.

I Tænketank for Musikundervisning håber vi, at parterne bag den kommende revision af læreruddannelsen er bevidste om de ressource- og uddannelsesforandringer, der skal til for at opfylde udkastets kompetencemål i faget musik, og at der er vilje til at foretage de nødvendige tilpasninger i uddannelsesstruktur og institutionsøkonomi, således at de gode og visionære intentioner bag udkastet kan føres ud i livet.

 

På vegne af Tænketank for Musikundervisning

 

Inge Marstal, formand

 

 

 

Tænketankens medlemmer:

Inge Marstal, professor (formand)

Michael Bojesen, dirigent (næstformand)

Anette Faaborg, tidl. konservatorierektor (sekretær)

Søren Bojer Nielsen, direktør

Peter Augustinus, direktør

 

 

Dette brev er enslydende desuden sendt til

Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard

Kulturminister, Marianne Jelved  

Børne- og Undervisningsminister, Christine Antorini