Kommissorium


ARBEJDSGRUPPEN FOR STYRKELSE AF MUSIKUNDERVISNING I DANMARK

Styrkelse af musikundervisning og musiklæreruddannelse i Danmark

Arbejdsgruppens ønske og mål er at medvirke til at styrke og sikre kvaliteten af det fremtidige musikliv i Danmark gennem specifikt at styrke både musikundervisningen af børn og unge og musiklæreruddannelsen.

Baggrunden for arbejdsgruppens initiativ er blandt andet de senere års rekrutteringsproblemer til musiklæreruddannelserne samt rapporten ”Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010”, udarbejdet at DPU og udgivet november 2010.

Børn er samfundets vigtigste råstof – det gælder på uddannelsens såvel som på kunstens og musikkens område. En styrkelse af det musikalske fundament, som et liv med sang og musik bygger på, vil fremme ikke blot det enkelte barns musikalske, personlige og åndelige vækst, men være til gavn for hele fremtidens samfund.

Med dette udgangspunkt har arbejdsgruppen udarbejdet nedenstående kommissorium samt i punktform beskrevet baggrunden for kommissoriets indhold.
 

Kommissorium

Med henblik på dels at sikre alle børn og unge i Danmark kvalificeret musikundervisning og dels at sikre sammenhæng og kontinuitet i musikundervisningstilbuddene er arbejdsgruppens kommissorium følgende:

 • at undersøge den faglige og sociologiske baggrund hos studerende ved musikkonservatorierne, lærerseminariernes liniefag i musik, universiteternes musikinstitutter samt hos professionelle orkester- og ensemblemusikere.
 • at undersøge og afdække den samlede økonomi i det danske musikundervisnings- og musikuddannelsessystem
 • at undersøge og sammenligne dels obligatorisk og frivillig musikundervisning af børn og unge og dels musiklæreruddannelser og lærerkvalifikationer i andre skandinaviske lande
 • at pege på nye veje til styrkelse afmusikundervisning og musiklæreruddannelse i Danmark, herunder forslag til anvendelse og fordeling af økonomiske ressourcer

 

Baggrund for kommissoriet

HYPOTESE
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det danske musikundervisningssystem ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at alle børn og unge i Danmark får muligheder for at møde og dyrke musik og for at modtage kvalificeret musikundervisning. 

Årsagen skal muligvis findes i bl.a.:

 • Uhensigtsmæssig fordeling og udnyttelse af de fra stat og kommune tilstillede midler til musikundervisning og musiklæreruddannelse.
 • Manglende sammenhæng og kontinuitet i musikundervisningstilbuddene til børn og unge.
 • Utilstrækkeligt fagligt funderede musiklæreruddannelser og for få kvalificerede musiklærere.

VISION
Arbejdsgruppens vision med undersøgelserne er overordnet at pege på muligheder, der sikrer:

 • at alle børn og unge i Danmark får adgang til kvalificeret og kontinuerlig undervisning i musikat der skabes sammenhæng i musikundervisningstilbuddene
 • at musikundervisningen i børnehave, folkeskole og gymnasium tildeles et kvalitativt løft dels gennem indholdet i uddannelsen af musiklærere og dels gennem formaliserede efter- og videreuddannelsesmuligheder for musiklærere
 • at alle musiklærere igennem deres uddannelse modtager tilstrækkelige redskaber til at kunne undervise på et kvalificeret niveau
 • at særlige tiltag, eksempelvis korprojekter og integrationsprojekter, understøttes
 • at der kommer øget fokus på musikkens indflydelse på børn og unges trivsel og udvikling
 • at der etableres et formelt og ansvarsforpligtende samarbejde dels børne- og ungdomsinstitutioner imellem (vuggestue, børnehave, folkeskole, gymnasium), dels den frivillige musikundervisning imellem (musikskolerne og MGK), dels musikuddannelsesinstitutionerne imellem (pædagog- og lærerseminarium, konservatorium, universitet) og dels alle tre niveauer imellem
 • at der etableres et åbent samarbejde på tværs af faglige organisationer, ministerier m.m.
 • at der udarbejdes nye modeller for musikundervisning og musiklæreruddannelse samt nye og/eller andre måder at skabe sammenhæng og kontinuitet på
 • at der udarbejdes forslag til andre og mere målrettede måder at fordele de af stat og kommune tildelte økonomiske
  midler på